สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (เลขที่บัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด ฯลฯ)
  2. ที่อยู่
  3. ชื่อเครือข่าย
  4. ปีที่สมัคร
  5. หน่วยงานกำกับ
  6. เลขที่บัตรสมาชิก อส.อส.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ hotline1362@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1- 16 และสาขาทุกสาขา รวม 21 หน่วยงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เปิดข้อมูลได้บางส่วนแบบมีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 กันยายน 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 24 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564