พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: เพื่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569 ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: สัตว์ป่า คดีบุกรุกป่า คดีสัตว์ป่า บุกรุก คดีป่าไม้

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).