• การให้บริการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม 3 recent views

  คู่มือการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม ซึ่งแสดงขั้นตอน กระบวนการในการแจ้ง การรับแจ้ง และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 18 พฤษภาคม 2566
 • การจำแนกชนิดสัตว์ป่าควบคุม 5 recent views

  คู่มือจำแนกชนิดสัตว์ป่าควบคุม ที่ต้องแจ้งครอบครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อ ลักษณะเด่นสำคัญ สถานภาพตามบัญชีอนุสัญญาไซเตส...
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 18 พฤษภาคม 2566
 • การขออนุญาต การอนุญาต การค้า และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง 86 recent views

  กฎกระทรวง การขออนุญาต การอนุญาต การค้า และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติงาช้าง...
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 21 พฤศจิกายน 2565
 • การแจ้งการครอบครองงาช้าง 45 recent views

  ข้อมูลการแจ้งครอบครองงาช้าง ประกอบด้วย แบบฟอร์มการแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.4) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 21 พฤศจิกายน 2565
 • การขออนุญาตค้างาช้าง 52 recent views

  ข้อมูลการขออนุญาตค้างาช้าง ประกอบด้วย แบบฟอร์มคำขออนุญาตค้างาช้าง และแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 21 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).