พบ 6 ชุดข้อมูล

แท็ค: งาช้าง

กรองผลลัพธ์
 • สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้ 15 recent views

  สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้ กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน...
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 15 สิงหาคม 2565
 • สถิติการครอบครองงาช้างตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้ 13 recent views

  สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้...
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 15 สิงหาคม 2565
 • การขออนุญาตค้างาช้าง 2 recent views

  ข้อมูลการขออนุญาตค้างาช้าง ประกอบด้วย แบบฟอร์มคำขออนุญาตค้างาช้าง และแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 22 กรกฎาคม 2565
 • พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 6 recent views

  กฎหมายการครอบครองงาช้างซึ่งได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 22 กรกฎาคม 2565
 • การแจ้งการครอบครองงาช้าง 25 recent views

  ข้อมูลการแจ้งครอบครองงาช้าง ประกอบด้วย แบบฟอร์มการแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.4) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 22 กรกฎาคม 2565
 • สถิติการอนุญาตการค้างาช้าง 2 recent views

  สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 21 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).