พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ข้อมูลหมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).