พื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า (Area of operation : AO)

ข้อมูลการจำแนกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามสถานภาพของพื้นที่นั้น แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) AO1 : พื้นที่ป่าคงสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกบุกรุก หรือที่ได้รับการทวงคืนกลับมา 2) AO2 : พื้นที่ป่าที่อยู่ในระหว่าดำเนินคดีการการกระทำผิดกฎหมาย 3) AO3 : พื้นที่ป่าที่คาดว่ามีการบุกรุกเข้าครอบครองโดยราษฎร 4) AO4 : พื้นที่ป่าที่ได้ดำเนินคดีแล้วเสร็จ หรือเจรจาทวงคืนได้สำเร็จ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
* อีเมลผู้ติดต่อ SchwarzKiserz@outlook.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา จากผลการปฏิบัติงานประจำของหน่วยที่ควบคุมดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • HTML
  • XLS
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความลับทางราชการ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 กันยายน 2564