พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้และสถิติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
* อีเมลผู้ติดต่อ reforestdnp@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และสาขาทุกสาขา)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDc4MjliZTYtZmI1YS00YzJhLWFlOWItMTM0NzNlODZmZTY5IiwidCI6ImVjOGI5MWM3LTMxMDctNGU5Zi1iMzRmLTY3MmRkZmE5Y2NlMSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทแปลงปลูกป่า
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไร่
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 11 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 ตุลาคม 2565