You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ที่ตั้งสวนพฤกษศาสตร์ ภาคเหนือ

ที่ตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคเหนือ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ forestbotany1477@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2564