การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ

กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ประกอบด้วย การก่อสร้างฝายต้นน้ำ และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ watershed2@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 เมษายน 2565
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 28 เมษายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 พฤษภาคม 2565