โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

โครงการงานวิจัยภายใต้กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิจัยระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย
* อีเมลผู้ติดต่อ forestresearch.dnp@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มงานวิจัยระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://portal.dnp.go.th/Content/ForestResearchOffice?contentId=6081
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 28 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2565