คู่มือการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม

คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วม ลดความซ้ำซ้อนในการรับเงินอุดหนุน/รายจ่ายอื่นของหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การป้องกันรักษาพื้นที่ การป้องกันไฟป่า การฟื้นฟูและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่า และการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คู่มือ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ hotline1362@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 28 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565