การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (CITES)

คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (CITES) ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตหรือใบรับรองและการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 23 วรรคสาม และมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ/ ฝ่ายสถิติและบริการข้อมูลการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ iwt_cites@dnp.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นรูปแบบ Infographic ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 กรกฎาคม 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กันยายน 2562
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 5 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565