ที่มาและความสำคัญของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม คุ้มครองดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด ทั้งหมด 8 เครือข่าย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ hotline1362@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2564