พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่วนอุทยาน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ และพื้นที่สวนรุกขชาติ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน ส่วนฐานข้อมูลและสถิติ
* อีเมลหน่วยงาน statdnp@dnp.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รวบรวมจากการรายงานของหน่วยงานในสังกัด - อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน จากสำนักอุทยานแห่งชาติ - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า - สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ จากสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2550
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทพื้นที่อนุรักษ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไร่, ตารางกิโลเมตร
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย dnp-admin dnp-admin
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2566