การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

ข้อมูลการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ รวบรวมจากรายงานเงินรายได้อุทยานแห่งชาติฝากคลัง และรายงานการเร่งรัดติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักาอุทยานแห่งชาติ รายจ่ายลงทุนและรายการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ
* อีเมลหน่วยงาน income.dnp@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานเงินรายได้อุทยานแห่งชาติฝากคลัง และรายงานการเร่งรัดติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักาอุทยานแห่งชาติ รายจ่ายลงทุนและรายการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGFmZWU2MTktOTFhOC00OWE0LWIzMjItM2Y2N2YxYjRlMzk2IiwidCI6ImVjOGI5MWM3LTMxMDctNGU5Zi1iMzRmLTY3MmRkZmE5Y2NlMSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
อุทยานแห่งชาติ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย dnp-admin dnp-admin
สร้างในระบบเมื่อ 25 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 เมษายน 2565