ข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)

"รายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร
* อีเมลผู้ติดต่อ participation.np@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
อุทยานแห่งชาติ
* แหล่งที่มา "รายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)"
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565