แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า” จึงใช้เป็นตัวแทนของ อส.อส. ในการดูแลพิทักษ์รักษาสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีภาพสัญลักษณ์ประกอบด้วย ภูเขา ป่าไม้ นก และกวาง เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อุทยานของชาติที่จะช่วยดูแลรักษาสัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ดำรงคงอยู่ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป “สีเขียว” สัญลักษณ์แทนธรรมชาติ ให้ความรู้สึกถึง “ผู้มีจิตสาธารณะอันดีงามของผู้เสียสละ” ในความรักและหวงแหนทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าเพื่อลูกหลานสืบไป “ธงชาติ” สื่อถึงทรัพยากรอันมีคุณค่าทางธรรมชาติของประเทศชาติ"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ hotline1362@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2564