รายงานสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเอกสารรายปีที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย และวางแผนการดำเนินงานด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนฐานข้อมูลและสถิติ
* อีเมลผู้ติดต่อ statdnp@dnp.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รวบรวมจากหน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • XLS
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2549
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 สิงหาคม 2565