รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี กับชุมชนที่อยู่อาศัยและ/หรือทำกินในและรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของชุมชน และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ชุมชนดำเนินกิจกรรม สสอ. โดยมีหน่วยงานภาคสนามให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความต้องการของชุมชน แตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชน จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) โดยนำรายงานผลที่ได้รับจากหน่วยงานภาคสนามมาประมวลและสรุปเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวม ตลอดจนอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่และชุมชน สำหรับรายงานต่อผู้บริหาร เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ และปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ ws0908.503@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานผลการดำเนินกิจกรรม สสอ. ซึ่งส่วนจัดการต้นน้ำ ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) และ สบอ. สาขา ที่ได้รับงบประมาณ รวบรวมส่งให้ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://shorturl.asia/dc0sS
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 11 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565