You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

จำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในประเทศไทย

ข้อมูลแสดงจำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบในประเทศไทย ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 343 ชนิด นก 1071 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 172 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 413 ชนิด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวฤทัยรัตน์ ลงจันทร์
* อีเมลผู้ติดต่อ ranabow@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อมีการรายงานการพบชนิดใหม่ในประเทศไทย
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การสำรวจ, งานวิจัย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • HTML
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://www.thaiwildlife.info
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 กันยายน 2564