เพื่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569

  1. ป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ 80.88 ล้านไร่
  2. เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 22.70 ล้านไร่
  3. การทวงคืนพื้นที่ (AO)
  4. การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน(ปลูกทดแทน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม)
  5. ประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม