พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กลุ่ม: ความหลากหลายทางชีวภาพ แท็ค: การดับไฟป่า พื้นที่ถูกไฟไหม้

กรองผลลัพธ์