พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แท็ค: พื้นที่ถูกไฟไหม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน

กรองผลลัพธ์