พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แท็ค: พื้นที่เกิดไฟป่า พื้นที่ถูกไฟไหม้ หมอกควัน ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กรองผลลัพธ์