พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แท็ค: พื้นที่ไฟไหม้ สถานการณ์ไฟป่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กรองผลลัพธ์