พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: Hotspot

กรองผลลัพธ์
  • ตำแหน่ง HotSpot รายวัน 26 recent views

    ข้อมูลแสดงตำแหน่ง HotSpot รายวันได้จากการการตรวจจับความร้อนจากระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua
    สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า 20 กันยายน 2564