กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 5144/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา สอดคล้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในปัจจุบัน และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหน่วยงานภายในของกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ดังนี้

 1. ส่วนอำนวยการ
 2. ส่วนบริหารอนุสัญญา
 3. ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
 4. ส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า
 5. ส่วนควบคุมงาช้าง
 6. ส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา มีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกองและหน่วยงานในสังกัด เป็นดังนี้

 1. หน่วยงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 6 ส่วนงาน และ 1 งานสนับสนุน
 2. หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 47 ด่านตรวจสัตว์ป่า และ 2 ศูนย์อนุรักษ์

วิสัยทัศน์

มูลค่าการส่งออกระหว่างประเทศของชนิดสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2566

พันธกิจ

 1. ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ มติที่ประชุม และข้อตัดสินใจแห่งอนุสัญญา CITES
 2. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ
 3. ส่งเสริมการค้าและการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 4. ควบคุมการค้า การครอบครอง การนำเข้า การส่งออก และการนำผ่านซึ่งงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง
 5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศ และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า

ค่านิยมหลัก

CONTROL หมายถึง ควบคุม

C = Conservation อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

O = Outcome มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการดำเนินงานเป็นหลัก

N = Network การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย

T = Technology นำวิทยาการมาใช้ปฏิบัติงาน

R = Relevance งานตรงภารกิจ

O = Order ปฏิบัติงานอย่างมีลำดับขั้นตอน

L = Learning ส่งเสริมการเรียนรู้