สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

บทบาทและภารกิจ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช มีภารกิจด้านวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านป่าไม้ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ กีฏวิทยาป่าไม้ จุลชีววิทยาป่าไม้ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ พันธุกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้ พฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยถ่ายทอดเผยแพร่และบริการสู่หน่วยปฏิบัติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงรุก
  2. เผยแพร่องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์สู่กลุ่มเป้าหมาย
  3. บริการด้านงานวิชาการด้วยหลักการและเหตุผล
  4. บริหารจัดการองค์กรด้านงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล