สำนักอุทยานแห่งชาติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักอุทยานแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักอุทยานแห่งชาติ ดังนี้

  1. กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
  2. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
  3. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกําหนดนโยบาย จัดทําแผนและกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ด้านการจัดการทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ และมาตรการในการจัดตั้งพื้นที่นั้น
  4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนและออกแบบพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
  5. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกําหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ จัดทําระบบสื่อความหมายและพัฒนาการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการบริการการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
  6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย