สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ของสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า มีดังนี้

 1. พันธกิจ

  1.1 ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  1.2 บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 2. หน้าที่ตามกฎหมายของสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ไว้ดังนี้

  2.1 ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแผนปฏิบัติงาน และกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

  2.2 ศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์ในการป้องกัน ปราบปราม และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสนธิกําลังในการปราบปราม

  2.3 ศึกษา วิจัยเพื่อหามาตรการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาไฟป่า

  2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย